top of page

Miljö

 

Vi arbetar sedan start oavkortat med miljömärkta kemikalier utifrån en miljö- och kvalitetsplan som vi ständigt jobbar på att utveckla och förbättra allt eftersom förändringar sker i branschen.  Vi använder inga kemikalier som är upptagna i REACH eller KEMI:s PRIO. Alla kem vi använder är riskbedömda utifrån säkerhetsdatablad och vi minimerar antal kemikalier för att undvika onödig åtgång. Däremot finns det undantag där vi inte kan hålla oss till dessa produkter då dem inte kan upprätthålla en viss kvalitetsstandard. Tex vid en del saneringar. När vi utför arbete använder vi metoder som kräver så få kemikalier som möjligt, för att minska belastningen på miljön. Vi använder till exempel mikrofiberteknik och torra metoder. Städmetodiken är noga uttänkt för att följa den standard som gäller. 

 

Vi strävar ständigt efter metoder och skyddsutrustning för att förbättra säkerhet och hälsa samt minska miljöpåverkan och minska arbetsmiljöriskerna samt slitage av material och lokaler. Vi har tillförlitliga och väl fungerande rutiner så att säkerhet, hälsa och miljö beaktas i alla avseenden. Vi beakta säkerhet, hälso- och miljömässiga konsekvenser i alla investeringsbeslut.

Varje anställd skall för sin befattning ha ordentliga kunskaper gällande säkerhet, hälsa och miljö.

Mäta, kontrollera och minimera risker i verksamhetens produktion samt ständigt följa upp lagar, förordningar och föreskrifter för att säkerställa att dessa följs. Detta leds av vår arbetsledare med kontinuerlig uppföljning och vidareutbildning. Vi rapporterar och utreder alla eventuella incidenter, olyckor och tillbud som rör säkerhet, hälsa och miljö.

bottom of page